Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đâmverb
To stab, to thrust
đâm cho nhát dao găm to stab (thrust) with a dagger
To put forth (buds)
đâm mầm to put forth buds, to shoot, to sprout
To shoot, to dart
đâm đầu xuống hồ to shoot headlong into a lake
To pound
đâm gạo to pound rice
To turn, to become, to grow, to go
đâm khùng to grow mad (with anger...)
đâm liều

[đâm]
động từ
To stab, to thrust
đâm cho nhát dao găm
to stab (thrust) with a dagger
To put forth (buds)
đâm mầm
to put forth buds, to shoot, to sprout
To shoot, to dart
đâm đầu xuống hồ
to shoot headlong into a lake
To pound
đâm gạo
to pound rice
To turn, to become, to grow, to go
đâm khùng
to grow mad (with anger...)
đâm liều
to become bold
đâm nghi
to grow suspicious
đâm ba chẻ củ
to behave like a spoil-sport, to play an inconstructive part in (some discussions..)
đâm bị thóc chọc bị gạo
xem chọc
* Đâm trâu: Lễ hội của đồng bào Tây Nguyên. Có đâm trâu mừng chiến thắng, mừng lúa mới, mừng nhà nông và đâm trâu ở gia đình. Thông thường, trâu được buộc vào trụ cây nêu. Cồng chiêng nổi lên, thanh niên trai tráng cầm khiên và gươm giáo lao ra nhảy múa. Ai đâm một nhát trúng tim khiến trâu chết sẽ được mọi người reo hò ca ngợi. Sau đó, trâu được xẻ thịt chia đều cho các nhà, và dành lại một phần để uống rượu tại nhà rông.

* Đâm trâu (Buffalo-stabbing festival) is a popular custom of ethnic minorities in Central Highlands. Its usual purpose is to celebrate a victory, a new communal house, a good harvest or a familial meeting. Ordinarily, buffaloes are tied to a pole. In the gong sounds, with shields and swords in hand, the youngsters dance around joyfully. Anyone who kills a buffalo by only one stab in its heart will receive numberless shouts of encouragement. Most of its flesh is equally shared to the families, and the remainder is reserved for the party in the communal house.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.