Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
đẫm máu


[đẫm máu]
bloody; bloodstained
Bàn tay đẫm máu
Bloodstained/bloody hands
bloody; sanguinary
Sự đàn áp đẫm máu
A bloody repressionBlood-stained
Bàn tay đẫm máu Blood-stained hands
Bloody, saguinary
Sự đàn áp đẫm máu A bloody repression
đấm Strike (with one's first), punch
Đấm vào ngực ai To strike someone 's chest with one's fist
Đấm bị bông To deal with a shadow-boxing opponent, to do shadow-boxing (Mỹ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.