Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ốm nhom


[ốm nhom]
xem gầy nhomThin as a lath
ốm nhom ốm nhách như ốm nhom (ý mạnh hơn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.