Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
abnegation
abnegation
[,æbni'gei∫n]
danh từ
sự bỏ (đạo...); sự từ bỏ (quyền lợi); sự từ chối không nhận (đặc quyền...)
như self-abnegation


/,æbni'geiʃn/

danh từ
sự bỏ (đạo...); sự từ bỏ (quyền lợi); sự từ chối không nhận (đặc quyền...)
sự quên mình, sự hy sinh, sự xả thân ((thường) self abnegation)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "abnegation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.