Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
absorbefacient
absorbefacient
[əb,sɔ:bi'fei∫ənt]
tính từ
(y học) làm tiêu đi, làm tan đi
danh từ
(y học) thuốc làm tiêu, thuốc làm tan


/əb,sɔ:bi'feiʃənt/

tính từ
(y học) làm tiêu đi, làm tan đi

danh từ
(y học) thuốc làm tiêu, thuốc làm tan


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.