Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acculturate
ngoại động từ
tiếp biến về văn hoáacculturate
[ə'kʌlt∫ə'reit]
ngoại động từ
tiếp biến về văn hoáGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.