Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
achromatism
achromatism
[ə'kroumətizm]
tính từ
(vật lý) tính tiêu sắc
tính không màu, tính không sắc


/ə'kroumətizm/

tính từ
(vật lý) tính tiêu sắc
tính không màu, tính không sắc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.