Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acotyledonous
acotyledonous
[æ,kɔti'li:dənəs]
tính từ
(thực vật học) không lá mầm


/æ,kɔti'li:dənəs/

tính từ
(thực vật học) không lá mầm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.