Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
acrogenous
acrogenous
[ə'krɔdʒinəs]
tính từ
(thực vật học) sinh ở ngọn


/ə'krɔdʤinəs/

tính từ
(thực vật học) sinh ở ngọn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.