Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
allotropy
allotropy
[ə'lɔtrəpi]
Cách viết khác:
allotropism
[ə'lɔtrəpizm]
như allotropism


/ə'lɔtrəpizm/ (allotropy) /ə'lɔtrəpi/

danh từ
tính khác hình

Related search result for "allotropy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.