Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amateurism
amateurism
['æmətə:rizm]
danh từ
tính chất tài tử, tính chất nghiệp dư, tính chất không chuyên


/,æmə'tə:rizm/

danh từ
tính chất tài tử, tính chất nghiệp dư, tính chất không chuyên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.