Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amide
amide
['æmaid]
Cách viết khác:
amidin
['æmidin]
danh từ
(hoá học) Amit


/'æmaid/ (amidin) /'æmidin/

danh từ
(hoá học) Amit

Related search result for "amide"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.