Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amplexicaul
amplexicaul
[æm'pleksikɔ:l]
tính từ
(thực vật học) ôm thân (lá)


/æm'pleksikɔ:l/

tính từ
(thực vật học) ôm thân (lá)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.