Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anchovy-paste
anchovy-paste
['ænt∫əvi,peist]
danh từ
mắm cá trống


/'æntʃəvi'peist/

danh từ
mắm cá trống

Related search result for "anchovy-paste"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.