Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anisopetalous
anisopetalous
[,ænaisə'petələs]
tính từ
(thực vật học) không đều cánh (hoa)


/,ænaisə'petələs/

tính từ
(thực vật học) không đều cánh (hoa)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.