Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
antisocialist
antisocialist
[,ænti'sou∫əlist]
tính từ
chống chủ nghĩa xã hội
danh từ
người chống chủ nghĩa xã hội


/'ænti'souʃəlist/

tính từ
chống chủ nghĩa xã hội

danh từ
người chống chủ nghĩa xã hội


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.