Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
anyway
anyway
['eniwei]
Cách viết khác:
anyhow
['enihau]
như anyhow 2


/'enihau/ (anyway) /'eniwei/

phó từ & liên từ
thế nào cũng được, cách nào cũng được
pay me anyhow, but do pay me anh trả tôi thế nào cũng được nhưng phải trả tôi
dầu sao chăng nữa, dù thế nào đi nữa
anyhow I must be off tomorrow dù sao chăng nữa mai tôi cũng phải đi
đại khái, qua loa, tuỳ tiện, được chăng hay chớ; cẩu thả, lộn xộn, lung tung
to do one's work anyhow làm đại khái, làm qua loa
things are all anyhow mọi việc đều lộn xộn
to feel anyhow cảm thấy sức khoẻ sút đi, cảm thấy ốm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "anyway"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.