Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
appeasable
appeasable
[ə'pi:zəbl]
tính từ
có thể khuyên giải; có thể an ủi, có thể làm cho khuây, có thể làm cho nguôi
có thể làm cho dịu đi; có thể làm cho đỡ


/ə'pi:zəbl/

tính từ
có thể khuyên giải; có thể an ủi, có thể làm cho khuây, có thể làm cho nguôi
có thể làm cho dịu đi; có thể làm cho đỡ

Related search result for "appeasable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.