Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apple-grub
apple-grub
['æplgrʌb]
danh từ
sâu táo


/'æplgrʌb/

danh từ
sâu táo

Related search result for "apple-grub"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.