Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arcticize


/'ɑ:ktisaiz/

ngoại động từ
làm cho phù hợp với điều kiện ở bắc cực, bắc cực hoá
    arcticized vehicle xe ôtô đã được làm cho phù hợp với điều kiện ở bắc cực, xe ôtô đã bắc cực hoá

Related search result for "arcticize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.