Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ascertain
ascertain
[,æsə'tein]
ngoại động từ
biết chắc; xác định; tìm hiểu chắc chắn
to ascertain a situation
tìm hiểu rõ ràng tình hình
we must ascertain that it is so
chúng ta phải xác định sự thể là đúng như vậythiết lập; làm sáng tỏ

/,æsə'tein/

ngoại động từ
biết chắc; xác định; tìm hiểu chắc chắn
to ascertain a situation tìm hiểu rõ ràng tình hình
we must ascertain that it is so chúng ta phải xác định sự thể là đúng như vậy

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ascertain"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.