Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
atlantic


/ət'læntik/

tính từ
(thuộc) núi At-lát (ở Li-bi)
(thuộc) Đại tây dương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "atlantic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.