Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
attractable
attractable
[ə'træktəbl]
tính từ
có thể hút được
có thể thu hút, có thể hấp dẫn, có thể lôi cuốn


/ə'træktəbl/

tính từ
có thể hút được
có thể thu hút, có thể hấp dẫn, có thể lôi cuốn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.