Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
away game
away+game
[ə'wei'geim]
Cách viết khác:
away match
[ə'wei'mæt∫]
danh từ
(thể dục,thể thao) cuộc đấu ở sân đối phương


/ə'wei'geim/ (away_match) /ə'wei'geim/

danh từ
(thể dục,thể thao) cuộc đấu ở sân đối phương

Related search result for "away game"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.