Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ballade
ballade
[bæ'lɑ:d]
danh từ
thơ balat


/bæ'lɑ:d/

danh từ
thơ balat

Related search result for "ballade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.