Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
between-maid
between-maid
[bi'twi:n'meid]
Cách viết khác:
between-girl
[bi'twi:n'gə:l]
danh từ
cô hầu phụ


/bi'twi:nmeid/

danh từ
cô hầu phụ

Related search result for "between-maid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.