Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blood-sausage
blood-sausage
['blʌd,sɔsidʒ]
Cách viết khác:
blood-pudding
['blʌd,pudiη]
như blood-pudding


/'blʌd,pudiɳ/ (blood-sausage) /'blʌd,sɔsidʤ/
sausage) /'blʌd,sɔsidʤ/

danh từ
dồi (lợn...)

Related search result for "blood-sausage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.