Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blood-sucker


/'blʌd,sʌkə/

danh từ
con đỉa
(nghĩa bóng) kẻ hút máu hút mủ; kẻ bóc lột

Related search result for "blood-sucker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.