Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cày cấy


[cày cấy]
Farm work, tilling; engage in farming
cày cấy đúng thời vụ
to do the tilling in seasonFarm work, tilling
cày cấy đúng thời vụ to do the tilling in season


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.