Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chạm cữ


[chạm cữ]
(từ cũ) Dead before the mother's abstinence period after childbirth (said of a baby).(từ cũ) Dead before the mother's abstinence period after childbirth
said of a baby)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.