Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chasm
chasm
['kæzm]
danh từ
kẽ nứt sâu, lỗ nẻ sâu
vực thẳm; (nghĩa bóng) sự ngăn cách lớn, sự cách biệt lớn (về quan điểm, tư tưởng, quyền lợi...)
there is a chasm between them
giữa họ có vực thẳm ngăn cách
lỗ hổng lớn, chỗ trũng lớn


/'kæzm/

danh từ
kẽ nứt sâu, lỗ nẻ sâu
vực thẳm; (nghĩa bóng) sự ngăn cách lớn, sự cách biệt lớn (về quan điểm, tư tưởng, quyền lợi...)
there is a chasm between them giữa họ có vực thẳm ngăn cách
lỗ hổng lớn, chỗ trũng lớn

Related search result for "chasm"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.