Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
chiêu hồn


[chiêu hồn]
To call up the soul (of a dead person), call the souls of the dead home; necromancy; summon the spirits of the absent by burning incense
Chiêu hồn thiết vị lễ thường (truyện Kiều )
To rest her soul, they set her tablet upTo call up the soul (of a dead person)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.