Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chiefship
chiefship
['t∫i:f∫ip]
Cách viết khác:
chiefdom
['t∫i:fdəm]
như chiefdom


/'tʃi:fdəm/ (chiefship) /'tʃi:fʃip/

danh từ
cương vị người đứng đầu, chức thủ lĩnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.