Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coarse-minded
coarse-minded
['kɔ:s,maindid]
tính từ
không tế nhị, không nhã nhặn, thô lỗ (người)


/'kɔ:s,maindid/

tính từ
không tế nhị, không nhã nhặn, thô lỗ (người)

Related search result for "coarse-minded"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.