Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
coreopsis
coreopsis
[,kɔri'ɔpsis]
danh từ
(thực vật học) cây phòng phong


/,kɔri'ɔpsis/

danh từ
(thực vật học) cây phòng phong

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "coreopsis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.