Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dỗ dành


[dỗ dành]
soothe (someone) into obedience, soothe (someone) into listening to one, coax, wheedle, cajole
comfort, consoleSoothe (someone) into obedience, soothe (someone) into listening to one, coax


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.