Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
daman
daman
['dæmən]
danh từ
(động vật học) con đaman


/'dæmən/

danh từ
(động vật học) con đaman

Related search result for "daman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.