Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dearie


/'diəri/ (dearie)

/'diəri/

danh từ

người thân yêu, người yêu quý ((thường) dùng để gọi)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dearie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.