Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dermal
dermal
['də:məl]
Cách viết khác:
dermic
['də:mik]
tính từ
thuộc về da


/'də:məl/ (dermic) /'də:mik/

tính từ
(thuộc) da

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dermal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.