Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detersion
detersion
[di'tə:∫n]
danh từ
(y học) sự làm sạch (vết thương...)


/di'tə:ʃn/

danh từ
(y học) sự làm sạch (vết thương...)

Related search result for "detersion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.