Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
direction post
direction+post
[di'rek∫n'poust]
danh từ
cột chỉ đường


/di'rekʃn'poust/

danh từ
cột chỉ đường

Related search result for "direction post"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.