Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
direction sign
direction+sign
[di'rek∫n'sain]
danh từ
dấu hiệu chỉ đường


/di'rekʃn'sain/

danh từ
dấu hiệu chỉ đường

Related search result for "direction sign"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.