Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
direction-finder
direction-finder
[di'rek∫n,faində]
danh từ
máy tìm phương hướng bằng rađiô


/di'rekʃn,faində/

danh từ
máy tìm phương (bằng) rađiô

Related search result for "direction-finder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.