Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dissentient
dissentient
[di'sen∫iənt]
tính từ
không tán thành quan điểm của đa số; không tán thành quan điểm chính thức
without a dissentient voice
không có ai chống; hoàn toàn nhất trí
danh từ
người không tán thành quan điểm của đa số; người không tán thành quan điểm chính thức


/di'senʃiənt/

tính từ
không tán thành quan điểm của đa số; không tán thành quan điểm chính thức
without a dissentient voice không có ai chống, hoàn toàn nhất trí

danh từ
người không tán thành quan điểm của đa số; người không tán thành quan điểm chính thức

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dissentient"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.