Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drear
drear
[driə]
Cách viết khác:
dreary
['driəri]
như dreary


/'driəri/ (drear) /driə/

tính từ
tồi tàn, ảm đạm, buồn thảm, thê lương

Related search result for "drear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.