Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
duck-hawk
duck-hawk
['dʌkhɔ:k]
danh từ
(động vật học) chim bồ cắt đồng lầy


/'dʌkhɔ:k/

danh từ
(động vật học) chim bồ cắt đồng lầy

Related search result for "duck-hawk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.