Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ebullition
ebullition
[,ebə'li∫n]
danh từ
sự sôi, sự sủi
(nghĩa bóng) sự sục sôi, sự bùng nổ (chiến tranh...)


/,ebə'liʃn/

danh từ
sự sôi, sự sủi
(nghĩa bóng) sự sục sôi, sự bùng nổ (chiến tranh...)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.