Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
exitability


/ik,saitə'biliti/

danh từ
tính dễ bị kích thích, tính dễ bị kích động


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.