Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
extramundane
extramundane
[,ekstrə'mʌndein]
tính từ
ở ngoài thế giới vật chất, ở thế giới bên kia, ở ngoài vũ trụ


/'ekstrə'mʌndein/

tính từ
ở ngoài thế giới vật chất, ở thế giới bên kia, ở ngoài vũ trụ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.