Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fellow-worker
fellow-worker
['felou'wə:kə]
danh từ
bạn cùng nghề, bạn đồng nghiệp
người cộng tác


/'felou'wə:kə/

danh từ
bạn cùng nghề, bạn đồng nghiệp
người cộng tác

Related search result for "fellow-worker"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.